Free Web Hosting

ผศ. วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์

ยินดีต้อนรับ .....สู่เว็บเพจเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ

ปีพ.ศ. 2555-2556    
การเรียนการสอน 1) วิชาการปรับแต่งสารสนเทศ รายละเอียด

2) วิชาแหล่งสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

การวิจัยและบริการวิชาการ

 

1) วิจัยเว็บพี่สู่น้อง : สื่อสร้างสรรค์และปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับเยาวชน จังหวัดมหาสารคาม

(ในความร่วมมือกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม)

บทคัดย่อ

เว็บโครงการ

2) วิจัยบริการส่งข้อความสั้น : บริการสารสนเทศเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายศูนย์อาเซียน โดยมีศูนย์อาเซียน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นแกนประสาน

(ในความร่วมมือกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม)

บทคัดย่อ

3) วิจัยบริการสารสนเทศออนไลน์ตลาดงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

(ในความร่วมมือกับโปรแกรมวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม)

บทคัดย่อ

4) วิจัยพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ : กรณีการใช้เฟสบุ๊ค (facebook)

(ในความร่วมมือกับโปรแกรมวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม)

บทคัดย่อ
กิจกรรมอื่น 1) กรรมการสอบโครงงานสารสารสนเทศ รายละเอียด
2) ผู้เชี่ยวชาญโครงการพัฒนาภาษาสู่อาเซียนของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด รายละเอียด
3) ผู้เข้าร่วมงาน Moving Toward AEC รายละเอียด
4) ผู้เข้าร่วมงานวิชาการมมส.วิจัย รายละเอียด

5) วิทยากรอบรมนิสิตเพื่อเตรียมสอบ IT Examination

รายละเอียด
ปีพ.ศ. 2556-2557  
การเรียนการสอน 1) การจัดการสื่อ รายละเอียด
2) บริการสารสนเทศสำหรับผู้ด้อยโอกาส
การวิจัย

1) เว็บพี่สู่น้อง : แหล่งเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน 

(Driving Social Responsibility of Mahasarakham Undergraduate via Kid’s Online Society)

(งบประมาณรายได้ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

รายละเอียด
2) พัฒนาการบริการเชิงการตลาดร่วมสมัยของสถาบันบริการสารสนเทศ ในจังหวัดมหาสารคามสู่ประชาคมอาเซียน
(Contemporary Marketing Services Trend for directing to ASEAN of Information Centers in Mahasarakham Province)

(งบประมาณรายได้ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

รายละเอียด
บริการวิชาการ วรรณกรรมบำบัด : บริการสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนรายละเอียด
กิจกรรมอื่น บริการวิชาการ "ค่ายฉลาด Kids สู่เศรษฐกิจอาเซียน" รายละเอียด
 

ผศ. วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

มือถือ 081-2628091 /e-mail : wilawan.c@msu.ac.th